آموزش به والدین

پرواک معتقد است تغییر و تاثیر بر دانش آموز بدون تغییر در نگرش والدین امکان پذیر نیست. ضمن آنکه خود را موظف می داند که بصورت مستمر نتیجه­ی پایش و گزارش فعالیت های خود را تقدیم والدین کند.

از این رو در جلسات متعدد از والدین دعوت بعمل می آید تا علاوه بر کسب اطلاع از روند کلاس ها و فعالیت های فرزندان خود، در کنار کارشناسان روانشناسی و تربیتی پرواک به بحث و گفتگو بنشینند.