خلاقیت

خلاقیت بکارگیری توانایی های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید است. خلاقیت طی کردن راهی تازه یا طی کردن یک راه قدیمی به شیوه ای جدید است.

ترس، عدم اعتماد به نفس، قالب سازی فکری و برخی ویژگی های نادرست تربیتی و آموزشی در خانواده ها و در سیستم آموزشی کشور باعث شده میزان خلاقیت، پرسشگری و جستجوگری در نوجوانان کاهش یابد.

خوشبختانه خلاقیت قابلیتی است که در همگان وجود دارد اما نیازمند پرورش و تقویت می‌باشد تا به سر حد شکوفایی برسد.

همه ی کلاس های پرواک با ایجاد فضای آزادانه و تعاملی به ایجاد روحیه ی پرسشگری و کلاس های تخصصی خلاقیت با استفاده از آخرین متدهای آموزشی جهان به پرورش خلاقیت نوجوانان کمک خواهد کرد.