مهارت های فروش و مذاکره

لازم نیست که همیشه محصولی داشته باشیم و در جایگاه فروشنده باشیم تا مهارت های فروش بکارمان بیاید. پزشک، وکیل، معلم، کارمند و …. همگی نیازمند این هستند که مهارت های خود را به مشتری یا مدیر خود نشان دهند. آن ها نیاز دارند که توانایی خود را بفروشند!

پرواک سعی دارد با بهره گیری از تجربه ی بهترین استادان در زمینه ی فروش، نوجوان ها را با اهمیت این موضوع آشنا کرده تا در کنار یکدیگر تجربه ی فروش کسب کنند.