مدرسه کسب و کار پرواک

آموزش و پرورش استعدادهای کارآفرینی - ویژه نوجوانان

مرکز توانمندسازی و پرورش استعدادهای کارآفرینی

ویژه نوجوانان خلاق و با استعداد ۱۲ تا ۱۵ ساله

آخرین اخبار مدرسه پرواک

حامیان پرواک